Welkom
Gezinshuis
Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Contact & Links
 

 

Een vertrouwde plek

Ieder mens heeft aandacht nodig. De één soms net iets meer dan de ander. Wij willen de kinderen een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust kunnen komen en gewoon kind mogen zijn. Wij willen ze de mogelijkheid en het vertrouwen geven om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Daardoor wordt het kind in staat gesteld eigen keuzes te maken. Je mag jezelf zijn en je eigen leven richting geven. (Wat vind ik leuk? Waar hou ik van?)

De kinderen hebben een onzichtbare band met hun eigen ouders en familie, welke diep en loyaal is. Dat zal bewust en onbewust voor bepaald gedrag zorgen.

Vuistregel voor ons zal zijn dat we:

  • Geen oordelende houding ten opzichte van de biologische ouders hebben

  • Erkennen en benoemen van de band die de kinderen hebben met hun ouders

  • Versterken van het gevoel van veiligheid, geborgenheid

  • Geen betere ouders zijn dan de biologische ouders, maar deze juist erkennen en waar mogelijk juist de samenwerking zoeken

   

Wij zijn gericht op het creëren van een huiselijke sfeer met activiteiten in en om het huis. De kinderen worden aangemoedigd contact met andere kinderen aan te gaan en vriendjes te maken, bijvoorbeeld op school en sportvereniging. Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om te komen spelen en mee te eten.

Wij zijn ervan overtuigd dat gezonde voeding bijdraagt aan het welbevinden van jongeren. Er wordt dus zoveel mogelijk biologisch gegeten. We houden rekening met dieet en allergieën.

Alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen worden in ons huis gerespecteerd. We zijn zelf niet praktiserend, maar we zijn wel bereid om het kind ruimte te geven tot het belijden van een geloof. 

 


 

Methodisch werken

Door ons eigen denken en doen sluiten wij naadloos aan op de 8 pijlers welke door gezinshuis.com werden geformuleerd.

De 8 pijlers zijn als volgt:

De kracht van het gewone leven

In het gezinshuis wordt de kracht van het gewone leven ingezet. Een gezinshuis biedt een zo gewoon mogelijke stabiele woonplek. Kinderen die in het gezinshuis wonen, ervaren allereerst een gewoon gezin, hebben ‘gezinshuisouders’ die in hem of haar geïnteresseerd zijn en gaan om met andere kinderen die deel uitmaken van het gezin. Gezinshuisouders, eigen kinderen en geplaatste kinderen delen het ‘gewone leven’ met elkaar. Een bewust vormgegeven pedagogisch klimaat biedt kinderen veiligheid, warmte en de zorg die ze nodig hebben.

Erkennen van en respect voor de band tussen kind en ouders / gezin van herkomst

Uitgangspunt is de onverbreekbare band tussen het kind en zijn ouders. De gezinshuisouder staat open voor de achtergrond en problematiek van het kind en het gezin waar hij vandaan komt. De gezinshuisouder werkt in de driehoek;

Kind – Ouders – Gezinshuisouders en betrekt de ouders zoveel mogelijk bij het leven van het kind. Daarmee wordt ruimte geboden aan de loyaliteit van de geplaatste jeugdige naar zijn eigen ouders.

Veilige, betrouwbare relatie

Het gezinshuis betekent voor het kind een veilige haven, een plek waar hij zichzelf mag zijn, waar hij gehoord en gezien wordt. De zorg van de gezinshuisouder is onvoorwaardelijk (Presentietheorie ). Gezinshuisouders gaan een authentieke relatie met de geplaatste kinderen aan. Dat betekent open staan, oprecht belangstelling hebben, hem willen leren kennen en begrijpen.

Door betrouwbaar te zijn probeert de gezinshuisouder het kind te helpen om weer vertrouwen in andere mensen op te bouwen.

Toekomstgericht: Gericht op perspectief van jeugdigen en ouders

Het gezinshuis is gericht op het toekomstperspectief van het kind en zijn ouders. Van belang is dat er duidelijkheid is, of snel komt, over waar het kind nu en in de toekomst woont en wie er voor hem zorgt.

Het ontbreken van bestaanszekerheid vormt een grote bedreiging voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Voor de ouders duidelijkheid over het perspectief ook van groot belang. Het gezinshuis zet zich in voor het realiseren van een toekomstperspectief waarin het kind zich kan ontwikkelen naar zelfstandigheid.

Specifieke opvoeding

De ‘gewone’ opvoeding is het uitgangspunt in het gezinshuis. Kenmerkend is dat de gezinshuisouder het opvoedend handelen bewust en doelgericht inzet, aansluitend op wat het kind, gezien zijn achtergrond en problematiek nodig heeft. In die zin kunnen we het ‘specifiek opvoeden’ noemen.

Aandacht voor en stimuleren sociaal netwerk (systeemgericht)

In het gezinshuis is aandacht voor de sociale context van het kind. Er wordt gewerkt aan het versterken van bestaande relaties en het opbouwen van nieuwe relaties.

Aansluiten bij wat goed gaat (Competentiegericht)

Het gezinshuis heeft een positieve insteek. De gezinshuisouder sluit aan op wat goed gaat bij het kind, wat het leuk vindt en waar kansen liggen. Elk kind heeft vaardigheden en specifieke talenten, het gezinshuis biedt een klimaat waarin een kind nieuwe vaardigheden kan leren en talenten kan ontwikkelen.

Professionaliteit

Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders en maken deel uit van of werken in opdracht van een zorginstelling. Binnen het specifieke leefklimaat zijn zij zelf- als persoon met hun professionaliteit en ervaring- middel in de begeleiding. Kernwoorden zijn: reflectie en transparantie.

(Bron: Gezinshuis.com)

Gezinshuis Oso Lobi | info@osolobi.nl